M.i.X aka Martin Fuchs
*7.7.1975
multimedia - exhibitions - graphics - video - music+sound
code - astronomy - outdoor - mountains - snowboarding
urban climbing - streetart
multimedia - výstavy - grafika - video - hudba+zvuk
programování - astronomie - outdoor - hory - snowboarding
urban climbing - streetart

m dot i point x shell observatory cz

Education and job history

SPSE, CVUT FEL, TUL, Fraunhofer IGD, Stefanikova hvezdarna
Secondary School of Electrical Engineering >>
Czech Technical University in Prague - computer graphics (6 years) >>
Technical University of Liberec - pedagogy (2 years) >>
 
Zentrum für Graphische Datenverarbeitung (Faunhofer IGD) 2000 >>
Stefanik observatory Prague, from 2001 >>
Short term jobs: Papouch elektronika, Argi DTP studio, Inventive software, propage.cz ...

Vzdělání a pracovní historie

SPŠE, ČVUT FEL, TUL, Fraunhofer IGD, Štefánikova hvězdárna
SPŠE V Úžlabině, Praha >>
ČVUT FEL - počítačová grafika (6 let) >>
Technická univerzita v Liberci - pedagogické minimum (2 roky) >>
 
Zentrum für Graphische Datenverarbeitung (Faunhofer IGD) 2000 >>
Štefánikova hvězdárna Praha, od 2001 >>
Krátkodobě: Papouch elektronika, Argi DTP studio, Inventive software, propage.cz ...

Portfolio

Multimedia

Complex installations

Komplexní instalace

The End of the World
Konec světa
The End of the World
Experience oriented videomapping installation
Konec světa
Zážitková multimediální instalace za pomoci videomapping-u

Documentaries

Pořady

Petr and Pavla, Time Zero, Five planets, soundtracks
Petr a Pavla, Time Zero, Pět planet, zvukové stopy
Petr a Pavla series - spring, winter, summer
year arround astronomical series (screenplay, graphics, sound, production)
seriál Petr a Pavla - jaro, zima, léto
celooblohová tragifraška o 4 dílech (scénář, obraz, zvuk, režie)
Finding the Earth
search for extraterestial life (graphics, sound, production)
Hledá se Země
hledání mimozemského života (obraz, zvuk, režie)
5 planets
five planets on the sky (graphics, sound, production)
5 planet
pět planet na obloze (obraz, zvuk, režie)
Universe near and distant
astronomy in general (graphics, sound, production)
Do blízkého a vzdáleného vesmíru
obecný přehled astronomie (obraz, zvuk, režie)
The Sun
silent slide-show (script, graphics, production)
Slunce
tichá projekce (scénář, obraz, režie)
Flight to the stars, The star of Betlehem, The planet Earth, Planetary geology
sound design, mix, mastering
Lety ke hvězdám, Hvězda betlémská, Země jako planeta, Geologie planet
zvuková stopa, mix, mastering
Oficial profiles: www.observatory.cz [CZ]
Oficiální profily: www.observatory.cz

Interactive

Interaktivní

Mechanické hodiny, Abuga, Orloj, Renegades
Mechanical clock, Abuga, Horologe, Renegades
How the mechanical clock works - clockwork 3D visualisation
Jak fungují mechanické hodiny - 3D vizualizace hodinového stroje
Prague astronomical clock - simulator and presentation
Pražský orloj - funkční simulátor a prezentace
Abuga - educative astronomical game for groups
Abuga - výuková skupinová astronomická hra
Renegades on the Wave - SnowWave's interactive archive CD
Renegades on the Wave - multimediální CD s archivem SnowWave
Hubble applets- pointing and image-processing simulators for HST exhibition
Hubble applety- simulátory pointace a úprav obrazu pro výstavu o HST
Astro aplety- výstavní a webové applety pro vizualizaci astronomických dat
Astro applets- exhibition and web applets for astro data visualisation

Short films / video

Krátké filmy / video

azLapse, ALIVE!!!, Astreet, Jižní kotlič, Val Passena,
ALIVE!!! - Urban climbing video
Astreet - Streetart video
Jižní Kotlič - the first prekiontric video
Val Pasena - freeride video
Snowbrother - the first you-tube style Czech boarding video
Millcamp - millenium camp video (fun)
Mtb pohadka - dirtboard clip
Deepstress - how to make exhibition in 24 hours ;)
Endless - music clip just for friends of MAE
BeA - exhibition visualisation (sketchup)
MAE timelapse - sky observation clip
ALIVE!!! - Urban climbing video
Astreet - Streetart video
Jižní Kotlič - první prekiontrické video
Val Pasena - freeride video
Snowbrother - první české snowboardové krátké video ve stylu you-tube
Millcamp - Video ze SnowWave millenium campu (taková komedie)
Mtb pohádka - dirtboard clip
Deepstress - jak vyrobit výstavu za 24 hodin ;)
Endless - punková taškařice pro účastníky MAE
BeA - vizualizace výstavy (sketchup)
MAE timelapse - astro-pozorovatelský klípek

Music

Hudba

remixes, Amiga, mixtapes, DJ-ing
Renegades on the Wave
byCreep myspace - www.myspace.com/bycreep [remixing project]
MF Tracks myspace - www.myspace.com/mftracks [8bit Amiga modules]
Petr a Pavla, Pět planet, Burning flesh - kompilace (mixtapes)
Petr and Pavla, Five planets, Burning flesh - soundtrack mixtapes

Design and graphics

Design a grafika

postery, design webu, loga
postery, webdesign, loga
Snail's lament - awarded comics sheet
Šnečí lament - oceněný komiksový list
Postery, plakáty, výstavní grafika
Posters, leaflets, exhibition graphics

... see Exhibitions for details
detaily viz. Výstavy
Design webu
Webdesign
... see Web projects and Heap for details
detaily viz. Webové projekty a Skládka
Loga
Logos

Exhibitions

Výstavy

Uzel na životě, Oko za 2 miliardy, Mezi nebem a zemí, 80 let ŠH,
Letní nebe nad Berounem, UFO
Knots, Eye for 2 bilions, Things between heavens and the Earth, 80 years of the observatory, Summer sky over Beroun, UFO
Uzel na životě - knots and ropes installation, Muzeum Českého krasu - Beroun + Čajovna v síti - Praha, june-july 2010 (concept, design, production)
Uzel na životě - výstava o uzlech a lanech, Muzeum Českého krasu - Beroun + Čajovna v síti - Praha, červen-červenec 2010 (koncepce, design, produkce)
Eye for 2 bilions - Hubble telescope launch 20th anniversary exhibition, Štefánikova hvězdárna - Praha, april-december 2010 (functional model of HST, interactive simulators, poster, logo)
Oko za 2 miliardy - výstava ke 20. výročí vypuštění Hubblova kosmického teleskopu, Štefánikova hvězdárna - Praha, duben-prosinec 2010 (funkční model HST, interaktivní simulátory, poster, logo)
Eye for 2 bilions - outdoor - výstava fotografií Hubble heritage project ve veřejném prostoru, Park Petřín - Praha, august-october 2010 (concept, poster design, design and construction of stands, visualisation)
Oko za 2 miliardy - outdoor - výstava fotografií Hubble heritage project ve veřejném prostoru, Park Petřín - Praha, srpen-říjen 2010 (koncepce, design posterů, návrh a konstrukce stojanů, vizualizace)
Mezi nebem a zemí (between heavens and earth) - chimney-climbing photo exhibition, Čajovna v Síti - Prague, spring 2007 (images, photo selection, production, web version)
Mezi nebem a zemí - výstava komínářských fotografií, Čajovna v Síti - Praha, jaro 2007 (fotky, podukce, webová verze)
Twins - 80 years of ŠH - retrospective exhibition comemoring 80th aniversary of Stefanik observatory in Prague, spring 2008 (text, images, poster design, production, web version)
Twins - 80 let ŠH - výstava připomínající 80 let otevření Štefánikovy hvězdárny, jaro 2008 (text, fotky, design, produkce, webová verze)
Letní nebe nad Berounem (summer sky over Beroun) - educative exhibition focused on summer sky wanders, Muzeum Českého krasu - Beroun, summer 2009 (text+images, interactive objects, design, production)
Letní nebe nad Berounem - výstava o krásách letní oblohy, Muzeum Českého krasu - Beroun, léto 2009 (text+obraz, vizuální styl, interaktivní exponáty, design posterů, produkce)
UFO - visual exhibition explaining UFO myths and truth, Stefanik observatory, autumn 2007 (text+images /part/, poster design, production)
UFO - vizuální výstava o fenoménu UFO, Štefánikova hvězdárna, podzim 2007 (text+obraz /část/, design posterů, produkce)

Web projects

Webové projekty

KODA, ERO, SnowWave, Twins, Starlight
KODA - světová databáze komínů, komunitní portál
koda.kominari.cz, od 2008, běží
KODA - world chimney database, community portal
koda.kominari.cz, from 2008, running
ERO - Digitální edice Hvězdářské ročenky
rocenka.observatory.cz, od 2011, běží
ERO - Digital edition of Czech astronomical almanach
rocenka.observatory.cz, from 2011, running
Twins - Digitální verze výstavy k 80 letům hvězdárny
[archiv], 2008, dokončeno
Twins - Digital edition of the observatory's 80th anniversary exhibition
[archive], 2008, finished
SnowWave - the 1st Czech snowboarding webzine
[history], [archive], 1997-2004, discontinued
SnowWave - První český snowboardový webzin
[historie], [archiv], 1997-2004, ukončeno
Starlight - streetartová galerie
starlight.xf.cz, 2008 - 2010, dokončeno
Starlight - streetart gallery
starlight.xf.cz, 2008 - 2010, finished
eTrex fan&tuning - navigační pravěk
etrex.webz.cz, 2000, dokončeno
eTrex fan&tuning - navigation stoneage
etrex.webz.cz, 2000, finished

Multimedia technology

Technologie pro multimedia

xeCast, iMap, touchEngie, KD, touchAudio
xeCast, iMap, touchEngie, KD, touchAudio
xeCast - distributed multimedia viewer
touchEngine - distribuované zobrazování multimédií
touchEngine - multimedia exhibition display system (flash)
touchEngine - systém pro prezentaci multimedií na výstavách
KD - automated digital film and presentation projection system
KD - automatický projekční systém pro digitální filmy a prezentace
Diateka - tool for live image and video presentation
Diateka - nástroj pro živou prezentaci obrázu a videa

Code

Programování

Vela, myEngine, MarkWare, MAC, PD, GPS utilities
Vela, myEngine, MarkWare, MAC, PD, GPS utilities
Vela - tailor made bussiness IS (shedules, reporting, planning, web CMS) [PHP].
Vela - specializovaný podnikový IS (rezervace, plánování, výkazy, web CMS) [PHP].
myEngine - universal object library MySQL database [PHP]
myEngine - univerzální objektová knihovna pro práci s databází MySQL [PHP]
MarkWare- robotic telescope software [Delphi/PHP]
MarkWare- software robotického dalekohledu [Delphi/PHP]
PD- simple and stable POS system [FreePascal]
PD- jednoduchý a stabilní POS [FreePascal]
GPS utilities- huge textfile processing [Delphi]
GPS utilities- nástroje na zpracování obrovských textových souborů [Delphi]
[c] M.i.X 2012