Hubble applety
Hubble applets

2010

Two simmulation applets as an interactive part of HST exhibition - "Oko za dvě miliardy" (Eye costed two billions). Flash platform.

Dva simulační aplety jako součást výstavy o HST - "Oko za dvě miliardy". Platforma flash.

---

 

Pipes

Interactive image processing sandbox. Explains astro-image's way from sensor (telescope) to presentable form. User sees the image data flowing through :pipes: connecting processing blocks and changes their parameters. Blocks available: multiple image adder, channel mixer, noise filter, flat/dark frame normalizer and saturation/contrast/brightness adjuster. At the end the final image is shown in respect to actual settings. Touch screen control expected.

Interaktivní hřiště pro image-processing. Ukazuje cestu astronomické fotografie od senzoru/teleskopu ke stavu který lze předvádět (a s nímž se běžně setkáváme). Uživatel vidí cestu obrazových dat :rourami: přes jednotlivé bloky úprav, kterým lze nastavovat parametry. K dispozici je sčítač obrazů, kanálový směšovač, filtr šumu, normalizér obrazu (flat+dark frame) a upravovač jasu/kontrastu/sytosti. Na konci je ukázán výsledný obrázek odpovídající nastaveným parametrům.

 

 

Applet:

pipebox.zip

Zdroják/source:

pipebox-src.zip

 

Pointer

Joystick-driven simulator of "pointing" mechanism, when telescope is precisely positioned during long-exposure photography. User has to keep the target in the center of filed of view during given time. The target moves in respect of chosen disturbance mode (constant drift, periodic drift, random scatering). Finally applet shows statistics/graph and simulated image (blurred by possible inaccurate pointing).

Joystickem řízený simulátor "pointovacího mechanizmu", kdy je pozice dalekohled přesně dostavována během fotografování dlouhými expozicemi. Uživatel musí udržet cíl co nejvíce ve středu zorného pole po stanovenou dobu. Cíl se pohybuje s ohledem na vybraný mód rušení (konstantní drift, periodická chyba, náhodné chvění). Na konci aplet zobrazí statistiky/graf hodnotící kvalitu pointace a simulovaný obrázek (rozostřený případnou nepřesnou pointací).

 

 

Applet:

pointer.zip

Zdroják/source:

pointer-src.zip

 

 

 


mixlab page - © M.i.X 2008-2017