touchEngine

2008

Universal touch screen presentation platform designed for exhibition kiosks. The concept tries to maximize user-friendly feeling of control with effective and SIMPLE presentation. The content have to be easily created and be portable to web.

Project guidelines:

 • content presents text and images in linear form - sequence of "pages".
 • user can navigate through the stream of pages (no gaps) by dragging content as a stripe or in page down/up style.
 • the first page is TOC, no other links are supported. TOC entries are pointing to index marks in the stream. TOC had be invoked (rolled back) easily from any point of presentation.
 • pages are coded as images, videos are inserted and positioned by special config file.
 • presentation engine records and stores user activity for statistical purposes to evaluate educational impact of content.

Project implementation:

 • engine coded in Flash
 • presentation is defined by XML file linking JPG/PNG images to a stream and defining cues for TOC.
 • additional XML statements defining video clip overlays. Clips can be freely positioned and sized over the main content.
 • pages are stored outside the main app and can be read from web.
 • App is controlled by 3 buttons only. "Dot" returns to the TOC, +/- scrolls stream by page. Page stream can be rolled up and down by finger dragging (iPhone-style). Videos are started/stopped by touching a clip.
 • When not used, engine lowers brightness of content (as a screensaver) and runs a demo-mode showing user interface capabilities as a tutorial for "newbies".
 • Engine logs all user activity and sends data on every start of screensaver to web/lan storage using HTTP.
 • Statistical evaluation of logs is done by CRM application coded in PHP5 running on web.

Univerzální prezentační platforma pro výstavní kiosky s dotykovou obrazovkou. Koncept se snaží o maximalizaci uživatelské přívětivosti ovládání v kombinaci s efektivní a jenoduchou prezentací obsahu. Obsah musí být snadno vytvořitelný a přenositelný na web.

Hlavní ideje projektu:

 • obsah představují obrázky a text v lineárním uspořádání - tj. jako sekvence stránek
 • uživatel může procházet "proudem" stránek (bez mezer mezi nimi) plynulým posouváním celého "pruhu" nebo ve stylu stránka vpřed/vzad.
 • první stránkou je obsah, žádné další odkazy (hypertext) není podporován. Položky obsahu ukazují na jednotlivé stránky proudu. Obsah musí být jednoduše dosažitelný z libovolného místa prezentace.
 • stránky jsou implementovány jako obrázky, videoklipy jsou vkládány a umisťovány ve speciálním konfiguračním souboru.
 • prezentační software zaznamenává a ukládá aktivitu uživatelů pro statistické zpracování výukové efektivity prezentace.

Implementace:

 • aplikace programována ve Flash-i.
 • prezentace je definována XML souborem spojujícím jednotlivé JPG//PNG obrázky do proudu a definující položky obsahu.
 • zvláštní XML entity definují videoklipy a jejich překrytí původního obsahu. Klipy mohou být libovolně umístěny a zvětšeny přes originální "stránky".
 • stránky jsou uloženy mimo hlavní aplikační soubor a mohou být nahrány i z webu.
 • Aplikace je ovládána pouze 3 tlačítky. Puntník vrací na obsah, tlačítka +/- posunují proud o celé stránky. Proud může být plynule posunován tažením prstu (iPhone-styl). Videa jsou spouštěna dotykem plochy klipu.
 • V nečinnosti aplikace utlumí jas prezentace (screensaver) a spouští animované demo možností ovládání pro "nově příchozí".
 • Veškerá činnost aplikace je logována a odesílána pomocí HTTP na server při každém spuštění screensaveru.
 • O statistické vyhodnocení logů se stará aplikace CRM napsaná v PHP5 a běžící na webu.

 

 

 

---

 

Demo

- = DEMO = -

 

Page stream definition XML

---

XML+help

 

Manual for content creators (CZ)

Manuál pro tvůrce obsahu

touchEngineManual.pdf

 

Zdrojový kód

Source code

touchEngineSrc.zip

 

CRM

Engine for processing and visualisation of touchEngine log data. Evaluates number of visited pages, read/view times of pages, video usage etc. across all machines running touchEngine on local network.

Aplikace pro zpracování a vizualizaci logů z touchEngine. Zobrazuje počet zobrazených stránek, čas zobrazení stránek, použití videa atd. přes všechny počítače na kterých běží touchEngine (lokální síť).

---

 

Online data presentation for half year touchEngine usage on Observatory exhibition (CZ):

Online prezentace dat prvního půlroku použití touchEngine na výstavě hvězdárny:

- = CRM = -

CRM source code

Zdrojáky CRM

CRM.zip

mixlab page - © M.i.X 2008-2017