iMAP

2008

---

Touch screen driven controller for wall-mount led light skymap. The control panel is able to light up constellations, boundaries and stars within the constellations. Designed for Observatory's exhibition but can be used universally even as a remote control. Wall-map driver is implemented separately as a HTTP server, so can be customized easily for other hardware. Package comes with complex design tool for led-mapping and constellation-mapping process.
In project are used scans of Hevelius atlas. Maps are generated by PP3 software. Map generation by Michal Jakubec, led/constellation mapping work done by collective of authors (see credits).

Software pro řízení interaktivní zední LED-hvězdné mapy pomocí touch-screenu. Ovládací panel je schopný rozsvěcet souhvězdí, obrysy a hvězdy uvnitř souhvězdí. Navržen pro výstavu na hvězdárně ale může být univerzálně použit dokonce i pro dálkové ovládání. Ovladač zední mapy je implementován odděleně jako HTTP server, takže může být snadno upraven pro konkrétní hardware. Součástí aplikačního balíku je komplexní návrhový software pro mapování led-diod na panelu a jejich řazení do souhvězdí a obrazců.
V projektu jsou použity scany Heveliova atlasu. Mapy jsou generovány programem PP3. Mapy přizpůsobil a generoval Michal Jakubec, mapování diod a sohvězdí provedno kolektivem demonstrátorů (viz. titulky).

 

Zední mapa

Wall map

---

 

iMap II screenshots

Main application screen. Coded in Flash.

Hlavní obrazovka aplikace. Naprogramováno ve Flash-i.

---

 

 

iMap server

HTTP server implemented in Delphi5. Makes a natural bridge between Flash application and hardware. Server window can do also some low-level control of wall-map: switch on/off or blink leds by ID and set brightness of map.
Flash was chosen for the main application because of easy and crisp user interface design process ... but accessing hardware from Flash is almost impossible. HTTP is "native language" for Flash and coding easy server for controlling HW by COM port was easier that it looks for the first time.

HTTP server implementovaný Delphi5. Vytváří můstek mezi Flashovou aplikací a hardwarem. V okně serveru lze provádět také základní řízení mapy na nízké úrovni: rozsvěcet a zhasínat LEDky, zapínat blikání a nastavovat jas.
Pro hlavní aplikaci byl zvolen Flash hlavně z důvodu snadného a kvalitního grafického uživatelského rozhraní ... ale pro Flash je z bezpečnostních důvodů takřka nemožné ovládat HW přímo. HTTP je "rodný jazyk" Flash-e a naprogramování webserveru pro řízení hardware po COM portu bylo jednodušší než to vypadá (rozhodně snadnější než třeba předávání dat přes filesystém).

---

 

ReWire + DeWire

Couple of programs to design and setup the wall map. ReWire is patching the missing wiring documentation of the wall map. By rewire you can identify star ID (number/index) defined by communication protocol and position of the star (LED light) on wall-map. ReWire runs on touch panel in front of map (or on laptop) and shows star map picture for click in. App output is the starlist.txt file with HW-IDs of stars and pixel positions on map picture.  DeWire shows both maps with identified stars (green dots) and list of constellations (and other figures on sky we want to display). The dot-map is digged out from starlist.txt file created by ReWire. By clicking dots designer adds/removes a star from figure (constellations). In demo, there is a list of all 88 constellations doubled both for storing constellation figure and all stars within constellation. File clusters.txt on output has to be transformed to XML (by macro text editor) and placed into main app (iMAP) folder.

Dvojice programů pro nastavení a návrh funkce zední mapy. ReWire supluje chybějicí dokumentaci zední mapy. Pomocí ReWire lze zpětně identifikovat ID (číslo/index) hvězdy definované komunikačním protokoloem s pozicí hvězdy (LEDky) na mapě. ReWire běží na dotykovém panelu před mapou (nebo na laptopu) a zobrazuje obě poloviny mapy jako obrázky do ve kterých lze kliknutím definovat polohu hvězdy. Výstupem aplikace je soubor starlist.txt s páry HW-ID, pixelová pozice hvězdy na obrázku mapy. DeWire zobrazuje obě mapy spolu s identifikovanými hvězdami (zelené terčíky) a seznam souhvězdí (a dalších obrazců na obloze které chceme mapou zobrazovat). Pozice terčíků je získávána ze starlist.txt vytvořeného v ReWire. Klikáním na terčíky tvůrce přidává nebo odebírá hvězdy z vybraného obrazce (souhvězdí). V demu se nachází seznam 88 souhvězdí zdvojený pro definici vlastního obrazce a dále všech hvězd co se v souhvězdí nacházejí. Výstupní soubor clusters.txt je pomocí makra textového editoru převeden do XML a umístěn do adresáře hlavní aplikace (iMAP).


---
ReWire

---
DeWire

Download + source codes

Download + zdrojáky

iMap.zip

iMap-ReWire.zip

iMap-DeWire.zip

iMap-server.zip

iMap-constellationNames.zip (XLS+XML)

iMap-PP3-cz.zip (CZ PP3)

mixlab page - © M.i.X 2008-2020