This is my private heap of works and stuff I've done. You are welcome to look in at your own risk. Keep on mind, that this is an ARCHIVE not a presentation! Most of the content is "nothing special" and "nothing to be proud of" in many ways. But it's a way to keep it away from disk-crashes, unreliable backup media and other damages and have it just a click away from anywhere. So, take it or leave it.

See portfolio page for list of featured projects.

Všechno co se zde nachází je soukromý kompost kam jsou vyvezeny kusy mé práce. Je volně k nahlédnutí, samozřejmě na vlastní nebezpečí. Mějte na paměti, že je to ARCHIV, nikoli prezentace. Většina obsahu není nic extra a konečně ani nic na co by mohl být člověk nějak zvlášť pyšný. Na druhou stranu jsem v tom nechal kus života a toto je jedna z cest, jak to uchránit před pády disků, nespolehlivým zálohováním a mít to stále po ruce. Takže jednoduše berte nebo nechte být.

Výběr projektů lze nalézt v portfoliu.

2013

xeCast

Control system for distributed multimedia terminals.

2012

Konec světa
The End of the World

Complex multimedia installation built on 3-projector indoor videomapping including rich sound, ligth and "experience" enviroment.

Komplexní multimediální instalace založená na tříprojektorovém videomappingu a zahrnující zvuk, světla, "zážitkové" prostředí. 

Hvězdářská ročenka
Hvězdářská ročenka

Almanach astronomických dat pro daný rok (kniha+digitální edice)

Annual Czech astronomical almanach (book+digital edition)

KODA

Czech chimney-climbing portal.

Český komínářský portál.

Jak pracují mechanické hodiny
How the mechanical clock works

Mechanical clockwork 3D visualisation. Explanatory subtitled video (5min) for "The Time" exhibition in Sternberk.

3D vizualizace funkce mechanického hodinového stroje. Vysvětlující video s titulky (5min) pro Expozici času ve Šternberku.

2011

Alive!!!

Urban-climbing video

PF 200X

PF e-cards archive.

Archiv PFek.

2010

Oko za 2 miliardy - outdoor
Eye costed 2 bilions - outdoor

Part of the "Oko za 2 miliardy" (Eye costed 2 bilions) exhibition presented in public space.

Část výstavy Oko za 2 miliardy prezentovaná ve veřejném prostoru.

Ad-Spot
Ad-Spot

Observatory's ad-spot for digital outdoor stands.

Klip propagující hvězdárnu na digitálních reklamních stojanech.

MAE timelapse
MAE timelapse

Timelapse video from MAE 2010.

Timelapse video z MAE 2010.

Uzel na životě
Knot exhibition

Art-educative exhibition about knots.

Umělecko-naučná výstava o uzlech.

Šnečí lament
Snail's lament

Foto-komiksový list

Photo-cartoon sheet

Hubble applety
Hubble applets

Two simmulation applets as an interactive part of HST exhibition - "Oko za dvě miliardy" (Eye costed two billions).

Dva simulační aplety jako součást výstavy o HST - "Oko za dvě miliardy".

Oko za 2 miliardy
Eye costed 2 bilions

Exhibition celebrating 20th anniversary of Hubble telescope launch. (contribution)

Výstava oslavující 20. výročí vypuštění hubblova teleskopu. (příspěvek)

Muzika
Music

My tunes by ProTracker and remixes.

Moje skladby s ProTrackerem a remixy.

Model Hubblova teleskopu
Hubble telescope model

Hubble space telescope moving&functional model 1:10

Pohyblivý a funkční model Hubblova kosmického teleskopu v měřítku 1:10

2009

Petr a Pavla

Original multimedia document series about night sky in 4 seasons.

Původní autorský mutlimediální seriál o noční obloze ve 4 ročních obdobích.

Letní nebe nad Berounem

Astronomical exhibition in Muzeum of Czech Karst, Beroun

Astronomická výstava v Muzeu Českého krasu, Beroun

Starlight web

Full-flash streetart webpage design.

Flashový streetart web.

Dveřní plakáty
Door posters

Door poster design - part of exhibition orientation system.

Design dveřních posterů - součást navigačního systému výstavy.

2008

Astreet

Astronomy meets streetart - video contribution for multiastronomy.org

Astronomie vs. streetart - video příspěvek ke konferenci multiastronomy.org

Twins project

Exhibition comemoring 80th anniversary of Stefanik observatory opening for public.

Výstava připomínající 80-té výročí otevření štefánikovy hvězdárny veřejnosti.

touchEngine

Touch screen kiosk multimedia presentation platform.

Multimediální prezentační platforma pro dotykové kiosky.

iMAP

Wall mount sky map controlling software.

Soft pro ovládání zední hvězdné mapy.

myEngine

Complex PHP5 library for performing most common operations over mySQL tables - list, load, save, edit.

Komplexní PHP5 knihovna pro provádění nejčastějších operací nad mySQL tabulkami - výpisy, ukládání, editace.

Stálá výstava na ŠH
Long-term exhibition on SH

Poster content and design for the observatory's corridors.

Obsah a design posterů pro chodby hvězdárny.

2007

(Věci) mezi nebem a Zemí
(Things) between heavens and Earth

Výstava prekiontrické fotografie.

Prekiontric photography exhibition.

Abuga

Interaktivní výuková hra s astronomickou tematikou.

Interactive educational astronomical game.

Live

Simple tool for live image brodadcast on web.

Jednoduchý nástroj pro live-přenosy na webu.

Saturn

Video record of Saturn occultation 2007.

Videozáznam zákrytu Saturnu 2007.

Plakáty
Promo posters

Observatory promotion stuff.

Promo hvězdárny.

Mince
The coin

Design of coin for the observatory.

Design upomínkové mince hvězdárny.

Jižní kotlič

Freestyle prekiontry video.

Freestyle prekiontrické video.

UFO

Educative exhibition - 2007.

Výstava o fenoménu UFO - 2007.

Hledá se země
Hledá se země (Finding Earth)

multimedia document (graphics, sound, production)

multimediální pořad (grafika, zvuk, produkce)

HZS telescopes

3D animated vizualisation of fictive telescope array

3D animovaná vizualizace fiktivního dalekohledového pole

2006

Orloj
Horologe

Flash simulator of Prague's astronomical clock - the horologe.

Flashový simuláror pražského orloje.

Sextant

Robust functional model of sextant for function demonstration ... and fun.

Robustní funkční model sextantu pro demonstraci funkce ... a zábavu.

Telurium

Moving model of Sun-Earth-Moon relation.

Pohyblivý model vztahu Slunce-Země-Měsíc.

Mouse move

... mouse's return to the roots.

... návrat myši ke kořenům.

Vela

Observatorie's internal infoserver.

Vnitřní informační systém hvězdárny.

2005

LamaGa

PHP gallery class for lamas.

PHP galerie pro lamy.

Splitboard

Complete custom splitboard construction - DIY style.

Kompletní návrh a realizace splitboardu - samodomo :)

Deep stress

Do you know how to make and exhibition?

Víte jak se dělá výstava?

Endless

Short tricksy video just for friends and haters of MAE2005.

Krátké rozverné video pro přátele a odpůrce MAE2005.

2004

Obří říkanky
Giant rhymes

astronomical poem-quizes for children ;)

Astronomické kvízobásničky pro děti z Rokycan ;)

Simulace
Simulations

Simulation applets of sky events (transits, eclipses).

Simulační applety nebeských úkazů (tranzity, zatmění).

Protuberance (video)
Prominences (video)

Two Sun's prominences recorded using Halpha filter.

Dvě sluneční protuberance zaznamenané přes Halfa filtr.

MAC

Mixed asterism collection - asterism catalogue.

Mixed asterism collection - katalog asterism.

5 planet
5 planet (five planets)

multimedia document (graphics, sound, production)

multimediální pořad (grafika, zvuk, produkce)

2003

Beep(player)

Synchronize PowerPoint shows with music.

Synchronizace PowerPointových prezentací s hudbou.

Astro applety
Astro applets

Collection of actual data serving astro applets: Sun, Moon, planets, Sidereal time etc.

Kolekce astro apletů zobrazující aktuální data o Slunci, Měsíci, planetách, hvězdném čase atd.

MARK

Robotic telescope project.

Projekt robotického teleskopu.

Ropákova fan page

a small page for big friend ;)

malá stránečka pro velkého kamaráda ;)

2002

Astrofoto
Astrophoto

Couple of deep-sky object pictures (galaxies, nebulas, comets).

Pár snímků objektů temného nebe (galaxie, mlhoviny, komety).

Čtvrtstoletěnka / QUART

Daily tabbed data for Sun, Moon planets and Earth for 2000-2025.

Data o Slunci, Měsíci, planetách a Zemi pro roky 2000-2025.

CZ Waypoint project

Manually digitized map of CR ... >25k waypoints.

Ručně digitalizovaná mapa ČR ... >25k waypointů.

Depower

Powerkite depower Flash visualisation.

Vizualizace depoweru tažného draka.

Diatéka

Small and realy simple  image/video presentation app.

Malá a opravdu jednoduchá aplikace pro prezentaci obrázků a videa.

PD

Easy to use, stable and reliable POS system on MS-DOS platform.

Pokladní systém - stabilní, spolehlivý a jednoduchý na obsluhu.

PunkData

Have you ever needed 1GB of crap - serve your self ;)

Potřebovali jste někdy 1GB odpadu - poslužte si ;)

virtual.observatory.cz

Web walkthrough of the Stefanik observatory.

Webová procházka Štefánikovou hvězdárnou.

SnowWave

Almost first snowboarding webservers in CZ. Team/actions/video/photos etc.

Jeden z prvních českých snowboardových serverů. Banda/akce/video/fotky atd.

ChE

"walking encyclopedia" - set of processed encyclopedic pages for PDA usage.

"chodící encyklopedie" - sada zpracovaných encyklopedických stránek pro PDA.

WIG

robotic screenshot grabber of complex web sites (ex. google maps).

robotické pořizování screenshotů z komplexních webů (google.maps).

Slunce
The Sun

Short silent document about our nearest star (CZ).

Krátký němý dokument o naší nejbližší hvězdě.

2001

Almanax CZ

obce ČR v GPS souřadnicích

Czech Rep. settlements in GPS

City car

Design a předloha pro web CityCar.cz

Design and template for CityCar.cz web.

Pichacky

Timelogging icon on tray.

Ikonka na liště co si pamatuje čas.

CCD sekce
CCD section

Small web of CCD section at the observatory.

Malý web CCD sekce na hvězdárně.

Val Pasena

freeride video by SnowWave.

freeride video od SnowWave.

Do blízkého a vzdáleného vesmíru
Universe near and distant

multimedia document (graphics, sound, production)

multimediální pořad (grafika, zvuk, produkce)

2000

BTLservice

Design and template for BTL service pages.

Design a vzor pro "BTL service pages".

etrex.webz.cz

eTrex GPS receiver fan&tuning site. Unofficial (hacked:) eTrex firmware release.

Stránka o GPS přijímači eTrex. Neoficiální (háknuté:) vydání firmwaru pro eTrex.

Pegas2000

Design and Flash coding of webpage.

Design a Flash programování stránky.

Renegades on the Wave

Multimedia CD as a compilation of SnowWave hilights.

Multimediální CD jako kompilace toho nejlepšího ze SnowWave.

MTB pohadka

Hochalpenstrasse and Cortina on dirtboard. Punk road video from Alps.

Hochalpenstrasse a Cortina na dirtboardu. Punkové road-video z Alp.

ChP

Exhibition kiosk content concept.

Koncept obsahu výstavního kiosku.

1999

GPS Utilities

Utility for filtering huge waypoint files of user defined format.

Pomůcka pro filtrování velkých waypoint souborů uživatelem definovaného formátu.

Mass filter

Tool for filtering massive text catalogues.

Nástroj na filtrování velkých textových katalogů.

Preps

Just piece of monkey business - adds NBSPs into html file.

Taková kravina - přidá nezalomitelné mezery do HTML.

Selector 2.0

Another GPS data processing tool for creating/selecting waypoint sets.

Další nástroj pro zpracovnání GPS dat - na tvorbu/výběr sad waypointů.

1998

SnowBrother

First youtube-like CZ snowboarding video.

První youtube-like české snowboardové video.

Millcamp

video from SnowWave Millenium camp - just for friends ;)

video ze SnowWave Millenium campu - jen pro přátele ;)

1997

Mozaika 96

Book about of one year of life and things which were important that time.

Knížka o jednom roce života a věcech co byly tehdy podstatné.

SnowWave GFX

webdesign, stickers, t-shirts, logos

webdesign, nálepky, trika, loga

Všechny projekty zde uváděné jsou moje práce, pokud není zmíněno jinak - např. jako spolupráce nebo částečný příspěvěk (soundtrack atd.). Materiál je chráněný autorským zákonem jako původní dílo a nesmí být použit bez explicitního písemného svolení. Na druhou stranu, za většinu z toho nehodlám požadovat jakoukoli (finanční) satisfakci, zejména bude-li se jednat o nekomerční, studijní či výzkumné použití.
All projects mentioned here are my own work, if not declared as cooperation or particular contribution (for instance soundtrack).All this material is copyrighted and should not be used without explicit written permision. But keep on mind, I don't plan to ask any money for most of these work, especially for personal, educative or scientific use.
[admin]
mixlab page - © M.i.X 2008-2017